HUNG THINH 그룹과 NGUYEN DINH TRUNG 회장은 국가 스포츠에 많은 기여를 해서 표창을 수상한다

뉴스 | 03-06-2021


지난 2021/6/02일에 Hung Thinh 그룹과 Nguyen Dinh Trung 회장은 2011-2020 단계 베트남 스포츠 개발 전략 수행에서 많은 뛰어난 성적을 달성해서 호치민시 인민위원회장의 표창장을 받았다.


인민위원회장의 표창장 수여는 2011-2020 단계 국가 스포츠 발전에 많이 공헌하고 창의성과 사회적 책임의 정신을 고취한 기업과 기업가를 기리는 것을 목표로 한다. 동시에 그것을 통해 도시는 향후 국가의 지속 가능한 개발 운동에  많은 공헌을 전형적인 기업과 기업가 모형을 더욱 확장하고자 한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Hung Thinh 그룹은 2011-2020 단계 베트남 스포츠 개발 전략 수행에서 많은 뛰어난 성적을 달성해서 호치민시 인민위원회장의 표창장을 받았다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Nguyen Dinh Trung 회장은 2011-2020 단계 베트남 스포츠 개발 전략 수행에서 많은 뛰어난 성적을 달성해서 호치민시 인민위원회장의 표창장을 받았다

 

흥미진진한 사업 활동과 함께 Hung Thinh은 항상 지역 사회 활동을 지속 가능한 개발 전략과 함께 하는 사명으로 간주한다. Hung Thinh그룹은 불우한 사람을 돕고 중부 지역의 홍수 지역 사람들을 지원하고 가난한 학생들에게 장학금을 수여하거나 코로나19 전염병을 예방하고 통제하는 데 기여하는 등의 자선 프로그램을 정기적으로 지원하는 것 외에도 국가의 스포츠 발전에 기여하는 데 관심을 기울한다. 2011-2020단계에서 Hung Thinh그룹은 5천억VND이상을 지출하여 대회 조직에 동행하고 국가에 영광을 가져 오기 위해 최선을 다한 선수와 감독을 후원하고 포상하는 것과 같이 국가 스포츠 개발에 기여하였다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Hung Thinh그룹의 두 맴버인 TopenLand과 Hung Thinh Land은 V-League 2021 – 2023의 3시즌 동안 TopenLand Binh Dinh축구 클럽에 총 3천억 VND의 예산을 공동 후원하였다. 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Hung Thinh 그룹의 핵심 맴버인Hung Thinh Land은 국가 여자 축구 대표팀에게 1000억VND를 후원하고 2026년 월드컵을 향해 젊을 여자팀을 발전한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Hung Thinh 그룹은 VFF와 동행하여 박항서 감독과 베트남 축구 전문가에게 3년(2020-2023)급여를 지급하는 조직이다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
 Hung Thinh 그룹은 SEA Games 30우수승으로 베트남 U22 축구팀, 코칭 스태프에게 상금 15억VND를 수여했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh và Chủ tịch Nguyễn Đình Trung vinh dự nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà
Hung Thinh 그룹은 아시아 컵에서 우수한 성적을 거둔 베트남 팀에게 상금 2억VND를 수여했다.

 


   Hung Thinh 그룹은 Bach Khoa테니스 오픈 – Hung Thinh 컵 2019와 동행한다.

 


Hung Thinh Land은 Quy Nhon Marathon 2020 대회와 동행한다

 


Hung Thinh그룹은 호치민시의 가난한 어린이들에게 총 125백만VND의 수영 수업 500개를 수여한다.

 


 Hung Thinh그룹은 호치민시 테니스 연맹과 Vtennis포럼이 주최하는 제3회 2019 클럽 및 그룹 챔피언십 테니스 토너먼트에 동행한다.

 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279