HUNG THINH 그룹은 호치민시 질병관리센터(HCDC)에 약 53억VND의 자동 코로나19 진단 검사기를 증정했다

뉴스 | 17-02-2021

2021년02월17일에 호치민시 의류청에서 베트남 조국전선위원회-호치민시 코로나19 도시 예방 및 통제 기금 운동, 접수 및 분배 팀을 통해 Hung Thinh 그룹이 도시에서 코로나19 전염병 예방 업무에 도움이 되기 위해 호치민시 질병관리센터에 Cobas®자동Real-time PCR검사기 시스템을 증정하였다. 이것은 호치민시에서 최초의 자동 코로나19검사기로 기존 방법보다 결과 시간을 30-40%단축하는데 도움이 된다.


음려걸이전 부터 지금까지 다시 한번 전국 전체와 특히 호치민시는 더 빠르고 위험한 새로운 변종 바이러스로 코로나19전염병에 맞서 싸워야 한다. Hung Thinh그룹은 최신 Real-time PCR 자동 검사 시스템을 증정함으로써 검사 프로세스의 속도를 높이고 신속하고 정확하게 코로나19감염된 사람을 발견하는 것에서 의사 팀을 적시 지원하고 싶다. 그를 통해 지역 사회에서 전염병 확산 위험을 줄이는 데 기여한다.
 

 이 새로운 진단 검사기는 한 번에 96개의 표본로 2.5시간 내에 검사 결과를 낸다. 이 기계에는 환자 표본 추출 장치가 장착되어 있으며 자동으로 표본을 처리한다. 이 기계는 코로나19 데이터 표본으로 인간의 조작을 단축하여 인간의 안점을 보장한다.
 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng  hệ thống máy xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM
Nguyen Nam Hien Hung Thinh그룹 부사장은 Nguyen Hoai Nam호치민시 보건청 부청장 및 Phan Kieu Thanh Huong 호치민시 베트남 조국 전선위원회 부회장의 목격으로 호치민시 Nguyen Hong Tam질병관리센터 부사장에게 Real-time PCR자동 검사기 시스템을 증정한다

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng  hệ thống máy xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM
호치민시 베트남 조국 전선위원회 및 호치민시 보건청은 코로나 19 전염병 예방 및 통제에서 동참에 대해 Hung Thinh그룹에 감사 편지를 보낸다


기부식에서 호치민시 보건청 부청장인 Nguyen Hoai Nam 의사는 다음과 같이 말했다. “Hung Thinh그룹은 코로나 19 예방, 통제 업무에서 도시와 매우 적극적으로 동참하는 단위 중 하나입니다. 우리는 지난 시간 동안 그굽의 실질적인 지원 및 기여에 깊이 감사합니다. 그룹의 이러한 고귀한 행동은 의사팀과 같이 전염병을 통제하고 퇴치하기 위해 시설에 대한 자원 및 큰 힘을 추가했습니다.”

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng  hệ thống máy xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM
Nguyen Hoai Nam 의사는 코로나19 전염병 예방, 통제에서 도시 및 보건 부문과 동참에 대해 Hung Thinh그룹에 감사하는 말을 표한다.

또한, 기부식에서 Nguyen Nam Hien Hung Thinh그룹 부사장은 “Hung Thinh그룹은 전염병을 퇴치하기 위해 국가와 손을 잡는 기업의 책임을 항상 인식하고 있습니다. 우리는 Real-time PCR자동 시스템이 코로나 19 검사 업무 속도를 높여 효과적인 항 전염병에 기여하기를 바랍니다.” 라고 밝혔다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng  hệ thống máy xét nghiệm cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM
Nguyen Nam Hien Hung Thinh그룹 부사장은 기부식에서 발표한다

2020년 Hung Thinh그룹은 전염병에 대한 일선 병원에 검사기, 모바일 X-광선 기계, 의료 보호복; 의사들에게 기본적인 필수품을 기증하는 것과 같은 절실적인 활동을 통해 총 500억VND지원 가치로 코로나 19 전염병의 영향을 받은 지역 사회 지원의 선구자 중 하나이다. 또한 그룹은 코로나 19 전염병의 영향을 받은 고객 및 협력자를 지원하기 위해 2,000억VND이상을 지출한다.


이전에 2020년12월4일에 Hung Thinh그룹은 의사팀에 더 많은 자원을 제공하기 위해 호치민시 질병관리세너에 20억VND를 기부하였다.
 

 

관련 소식:
https://vietnambusinessinsider.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-hcdc-20972.html
https://bantinplus.vn/index.php/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-xet-nghiem-chan-doan-nhanh-covid-19.html
https://www.vietnamplus.vn/trao-tang-so-y-te-tphcm-trang-bi-thiet-bi-y-te-phong-chong-dich/695351.vnp
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-hon-5-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-156076.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://bnews.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-tp-ho-chi-minh-thiet-bi-y-te-phong-chong-dich/186945.html
https://thoibaonganhang.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-cho-hcdc-111781.html
http://doanhnhanphaply.vn/Tap-doan-Hung-Thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-Covid--19-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-HCDC_n67926.html
http://tapchimoitruong.vn/moi-truong-va-doanh-nghiep-59/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-ho-chi-minh-may-xet-nghiem-covid-19-tu-dong-23002?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm.html
https://thegioitiepthi.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-he-thong-may-xet-nghiem-covid-19-tu-dong-gan-5-3-ty-cho-tp-hcm-191959.html
https://vhdn.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-thanh-pho-ho-chi-minh/
https://clbdoanhnhanvietnam.com/diem-tin/tap-doan-hung-thinh-khoi-dau-ngay-lam-viec-dau-nam-tan-suu-voi-nghia-cu-vi-cong-dong-918.html
https://vnfinance.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-he-thong-may-xet-nghiem-covid-19-tu-dong-cho-tp-hcm-14742.html
https://business24h.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-hcdc/
http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-tphcm-tiep-nhan-may-xet-nghiem-covid19-hien-dai-do-mot-dn-trao-tang-3e328efc.aspx

https://kinhtenongthon.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-ho-chi-minh-post40586.html?review=1
https://thuongtruongplus.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-p4345.html
https://nhadatvachungcu.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-hcdc/

http://mxpress.vn/tin-tuc/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-hcdc-42282.html
https://gocnhin.com.vn/17529/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm.html
https://ktxh.com.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-12210.html
https://kinhtevadoisong.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-15148.html
http://thoisuvn.vn/tin-tuc/11768/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-dich-benh-tp-hcm.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
https://nguoidothi.net.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ty-dong-cho-hcdc-27569.html
https://enternews.vn/hung-thinh-tang-he-thong-may-xet-nghiep-tu-dong-tri-gia-5-3-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-191724.html
http://m.laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tphcm-1318137.html
http://congan.com.vn/doi-song/suc-khoe/hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong_107538.html

https://baotainguyenmoitruong.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-may-xet-nghiem-tu-dong-gan-5-3-ty-dong-cho-hcdc-320488.html
https://congthuong.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-hcdc-152454.html
https://m.tieudungplus.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-53-ty-dong-cho-hcdc-20201231000000937.html

https://haiquanonline.com.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-he-thong-may-xet-nghiem-covid-19-tu-dong-gan-53-ty-dong-cho-hcdc-141399.html
https://kiemsat.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-he-thong-may-xet-nghiem-tu-dong-tri-gia-gan-5-3-ti-dong-cho-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tp-hcm-61076.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279