HUNG THINH그룹은 BINH DINH과 KHANH HOA성의 시민에게 1,200개 이상의 새해 선물을 한다.

뉴스 | 30-01-2021

2021/01/30일부터 2021/02/02일까지 Hung Thinh그룹은 빈딘과 칸호아성 지방 당국과 협력하여 “2021 사랑의 봄” 프로그램을 조직하여 두 지방의 생활이 어려운 사람들에게 총 가치는 거의 8억VND인 1,200개 이상의 선물을 하였다.


봄이 되면 Hung Thinh그룹의 “2021 사랑의 봄” 차량이 빈딘과 칸호아 성의 생활이 어려운 사람에게 선물로 가득 차는 시기이기도 한다. 이것은 2013년부터 지금까지 그룹이 조직하는 연례 활동이다.


거위 750개의 선물이 (Binh Tinh성, Hoai Nhon소도시) Hoai Phu, Hoai Chau Bac, Tam Quan, Tam Quan Bac, Hoai Hao면의 시민들에게 전달되었다. 동시에 475개의 선물은 Hung Thinh그룹 대표가 (Khanh Hoa 성, Dien Khanh현) Suoi Hiep면 및 (Khanh Hoa 성, Cam Lam 현) Cam Hai Dong면의 시민들에게 전달했다.


봄은 사랑과 재결합의 계절이며 또한 우리가 함께 좋은 것을 전파하는 시간이다. 그리고 지난 해는 코로나 19 전염병이 세계의 삶의 번잡함을 휩쓸었을 때 아마도 기복과 도전의 해였다. 따라서 Hung Thinh은 그 어느 때보다 거의 20년 동안 유지되어 온 나눔 문화를 더욱 강력하게 장려해 왔다. 그리고 사랑의 봄을 전하는 차량 여행은 새해에서 생활이 어려운 사람들에게 부분적으로 기쁨과 따뜻함을 가져다주고 싶은 소망이 담긴 의미있는 선물이 될 것이다.


Hung Thinh 그룹의 “사랑의 봄” 프로그램에서 일부 이미지:

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh 그룹의 새해 선물은 따뜻하고 행복한 새해 인사 대신 시민들에게 보낼 준비가 되었다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
어려운 상황이 있는 사람들과 정책 가족이 프로그램에 충분히 참석한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Hoai Phu면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Hoai Nhon소도시) Hoai Phu면의 시민들에게 선물했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Hoai Phu면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Hoai Nhon소도시) Hoai Phu면의 시민들에게 선물했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Hoai Chau Bac면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Hoai Nhon소도시) Hoai Chau Bac면의 시민들에게 선물했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Hoai Hao면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Hoai Nhon소도시) Hoai Hao면의 시민들에게 선물했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Nhon Hai면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Quy Nhon시, Nhon Hai면) Nhon Hai면의 시민들에게 선물했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng đến bà con tỉnh Bình Định và Khánh Hòa
Hung Thinh그룹 대표와  Suoi Hiep면 인민위원회 지도자가 (Binh Dinh성, Dien Khanh현) Suoi Hiep면의 시민들에게 선물했다.Hung Thinh그룹 대표와  Cam Hai Dong면 인민위원회 지도자가 (Khanh Hoa성, Cam Lam현) Cam Hai Dong면의 시민들에게 선물했다.
사랑이 가득하고 의미있는 선물은 새봄을 맞아 시민들에게 전달했다.“십시일반”자비로운 전통을 발휘하여 Hung Thinh그룹은 손을 잡고 가난한 사람들에게 따뜻한 설날을 가져오는 데 기여할 수 있는 기회를 갖게 된다.


 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279