HUNG THINH 그룹, 호치민시 빈곤층 어린이 500명 무료 수영강습 주었다

뉴스 | 01-12-2020

11 월 30 일 오후, Phu Tho Diving Club에서 Hung Thinh Group은 호치민시 문화 체육부와 협력하여 총 1 억 2,500 만 동의 수영 강습을 빈곤층 어린이에게 주었다. 이 활동은 2020 년 익사 예방을 위해 전 국민이 수영을 연습하는 출범식, 2016 ~ 2020 년 안전 수영, 어린이를 대상으로 익사 예방 및 통제 프로그램 총결, 호치민시 학년도 2020-2021 학생 수영대회에 속한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
Hung Thinh 그룹 대표 Huynh Van Lap씨는 호치민시 수중체육연맹 대표에게 총 1 억 2,500 만 동의 수영 강습 500분을 수여하고 있다.

 

호치민시 문화 체육부가 어린이에게 수영 지식을 제공하며 익사 예방을 도와주기 위해 수영의 이익을 선전함을 목적으로 발기, 총결, 시합 조직을 주관한다. 동시에 전체 국민은 건강, 체력을 향상시키며 질병을 예방하기 위해 적극적으로 수영을 연습하기를 장려하기도 한다. 이 활동을 통하여 수영 운동을 발전하고 익사 사고를 감소하는 데있어 모든 관서, 가족, 학교 및 전체 사회의 역할을 발휘시킬 수 있다. 또한 재능 있고 자격을 갖춘 개인을 조기에 발견하고 훈련, 육성하여 미래 토너먼트에 참가할 선수의 원천을 만든다.

Hung Thinh 그룹 대표 Huynh Van Lap씨는“이 무료 수영강습이 어려운 상황에 처한 아이들에게 의미있는 선물이 되기를 바랍니다. 이것도 또한 수영을 보편화하고 어린이에 대한 인식을 높이고 물 환경에서 어린이 사망률을 최소화하는 데 도움이되는 실용적인 활동입니다.”고 말했다.


이 프로그램을 통해 Hung Thinh 그룹은 생활 기술을 향상시킬 수있는 조건을 제공하고 호치민시의 수백 명의 빈곤층 어린이를 위한 건전한 활동을 만드는 데 기여할 수 있기를 바란다.

프로크램 사진 :

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
문화 체육 관광부 산하 기관 및 일반 부서의 지도자들, 당선 전 교육위원회, 문화 사회위원회, 인민위원회 지도자; 호치민시 스포츠 연맹, 협회, 부문, 센터 및 기타 단체들의 대표가 행사에 참여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
학생들이 호치민시 학생수영대회를 흥미롭고 참여한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
12 세 이상 16 세 이상을 포함하는 2 개 나이 그룹의 수중 베일 댄서들이 만화영화 Rio Colorful Dance의 음악에 연주하고 있습니다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
Phu Nhuan 군, Rach Mieu 수영 클럽의 6 세 (2014 년 출생) 선수24 명은 수영을 연주하고 있다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
Hung Thinh 그룹 대표 및 기타 기관들의 대표는 호치민 문화 체육국 부국장 Mai Ba Hung에서 기념 메달을 받고 있다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo tại TP.HCM
호치민 문화 체육국의 기념 메달

 


본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279