HUNG THINH 그룹이 TMA SOLUTIONS COMPANY와 전략적 협력을 체결합니다.

뉴스 | 11-11-2020

2020 년 11 월 11 일 오전, Hung Thinh 그룹 (호치민시, 3 군, 7 동, Tran Quoc Thao 거리의 53호) 사무실에서 Hung Thinh 그룹 및 Tuong Minh 소프트웨어 솔루션 책임유한회사 (TMA 솔루션) 간의 전략적 협력 체결식이 공식적으로 열렸습니다. 이 행사는 두 단위 간의 관계에있어 중요한 이정표가 되며 동시에 지속 가능한 개발을 위한 많은 협력 기회를 열어줍니다.

합의에 따라 양측은 부동산 부문의 현대 기술 솔루션-서비스를 공동으로 연구하고 개발할 것입니다. 파트너와 고객에게 부가가치로 더 좋은 품질의 상품을 만들 기대를 전환하기 위해 컨설팅 및 동행합니다.


게다가, 양측은 디지털 기반 운영 체제의 구축 및 전개를 조정하여 스마트 시티용 상품 생성 및 Hung Thinh 그룹의 구성원인 Hung Thinh Land가 개발한 산업단지-첨단 기술 구역 건설 방향에 기여합니다. 또한 TMA Solutions는 플랫폼, 솔루션 및 빌딩을 위한 Smart building, Smart home 서비스 설계 도면 blueprint을 전개하고 운영하는 Hung Thinh 그룹의 시공 및 건설을 담당하는 계약자인 Hung Thinh Incons와 협력하여 시간이 지남에 따라 완벽한 아름다움과 지속 가능한 가치를 지닌 현대적인 건물의 창조에 기여합니다.
 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
Nguyen Dinh Trung-그룹 회장 및 박사. Nguyen Huu Le-TMA Solutions 회장
2 단위 대표의 출석으로 협력 체결식

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
Nguyen Dinh Trung-그룹 회장 및 박사. Nguyen Huu Le -TMA TMA Solutions 회장
2 단위 대표의 출석으로 협력 체결식 (계속)

 

특히, 양측은 Binh Duong 성, 베트남의 첨단 기술 개발 센터에서 기술 및 부동산 분야에 대한 이벤트 및 세미나를 조직하기 위해 협력할 것입니다. 또, 창조 센터 및 창업 지원 센터 관련 활동을 통해 창업 네트워크를 연결하고, 중부와 베트남의 창업 및 벤처캐피탈을 지원합니다.

23 년의 설립 및 개발을 통해 TMA Solutions는 전 세계 27 개국에서 100 명 이상의 고객으로부터 항상 신뢰와 각광을 받았습니다. 베트남 부동산 및 기술 분야의 두 선도 단위의 결합은 투자 자본을 유치하고 국제 협력을 요구하는 많은 이점을 가져올 것입니다.

체결식에서 Hung Thinh 그룹 회장인 Nguyen Dinh Trung은 다음과 같이 말했습니다. “Hung Thinh 그룹은 항상 기술 및 디지털 전환에 대한 투자를 관리 역량, 상품 및 서비스 품질을 향상시키는 중요한 전략 중 하나로 간주합니다. 실제로 기술적인 성과를 혁신하고 적용할 수 있는 기업만이 생존하고 개발할 수 있음을 보여줍니다. 실제 경험을 바탕으로 Hung Thinh는 미래 강점을 극대화하기 위해 결합 사업 플랫폼 (Proptech 및 Fintech)을 전개하고 있습니다. 베트남의 선도적인 기술 기업 중 하나인 TMA Solutions와의 전략적 협력은 Hung Thinh 그룹의 개발 전략에있어 매우 중요한 행사라고 말할 수 있습니다. TMA와의 협력을 통해 양측의 잠재력과 강점, 특히 기술 솔루션, 창조 솔루션, 품질 및 최신 소프트웨어를 공동으로 개발하고 새로운 시장 트렌드를 따라 잡습니다. 우리는 두 단위의 역량과 장점의 공명으로 함께 더 좋은 가치를 창출할 것으로 기대합니다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
Nguyen Dinh Trung이 식에서 발표하는 것

 

식에서 TMA 회장인 Nguyen Huu Le 박사는 두 단위 간의 협력을 높이 평가했습니다.“Hung Thinh 그룹과 같은 부동산 사업 분야에서 위신 파트너와의 협력이 자원을 완전히 통합하여 현대 기술 솔루션을 연구하고 적용하여 미래의 유망한 길을 여는 데 도움이 될 것입니다. 두 단위는 기술 4.0 시대의 부동산 산업 개발 추세에 부응하기 위해 기술 솔루션과 현대 공사를 함께 창조할 것입니다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
TS.Nguyễn Hữu Lệ phát biểu tại buổi lễ

 

부동산의 핵심으로, 20 년의 설립과 개발 후 Hung Thinh 그룹은 부동산 생태계를 구축하고 완성했으며, 다음 주력 단위와 5 개의 주요 사업 그룹에 집중했습니다. Hung Thinh Land-프로젝트 개발자, Hung Thinh Incons-시공 및 건설 계약자, PropertyX-부동산 거래-플랫폼, Hung Thinh Technology-생태계 기술, Hung Thinh Investment-생태계 개발에 투자. 많은 요구를 충족시키고 자하는 열망을 현실화하고 생태계에 참여할 때 고객과 파트너에게 신뢰, 만족 및 많은 실질적인 혜택을 제공하고 "번성 공동을 위해" 함께 개발합니다.


TMA Solutions 회사와 포괄적인 협력은 Hung Thinh 그룹에 의해 높이 평가되며 그룹의 상품에 스마트 기술 플랫폼을 적용하기 위한 자원 및 소프트웨어 솔루션을 지원할 것입니다. 동시에 양측의 사업을 개발하고 확장하는 것을 목표로 합니다.

행사 사진:

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
행사에, Hung Thinh 그룹의 대표의 참석
Nguyen Dinh Trung-Hung Thinh 그룹의 회장
Truong Van Viet-Hung Thinh 그룹의 부회장 겸 부사장
Vo Van Khang-Hung Thinh 그룹의 부사장
Tran Thuong Thu Giang-Hung Thinh 그룹의 부사장
Khuat Tung Phong-Hung Thinh 그룹의 재무-회계 이사
Nguyen The Nhien-Hung Thinh 그룹의 부사장/Fintech 부서장
Hoang Dai Hien Chuong-디지털 사업 플랫폼 프로젝트 부사장
Hoang Nguyen Vi Cam-Hung Thinh 그룹의 정보기술 부사장
Thieu Le Binh-그룹의 투자 이사 겸 금융 투자 이사
그룹 이사회

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
행사에, TMA Solutions의 대표의 참석
박사. Nguyen Huu Le-TMA Solutions의 회장
Bui Ngoc Anh-대표 이사
Pham Ngoc Nhu Duong-재무 이사
Bui Minh Lac-기술 담당 부사장
Tran Phuc Hong-사업 개발 담당 부사장
Bui Van Cuong-Fintech 센터의 이사
Le Canh Khanh-Fintech 센터의 프로젝트 이사
Ho Ngoc Thanh-기업 솔루션 센터의 프로젝트 이사
Tran Thi Diem Phuong-베트남 시장 이사
TMA Solutions 회사의 이사회

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
Nguyen Dinh Trung이 박사. Nguyen Huu Le에게 기념품을 드리는 것

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
박사. Nguyen Huu Le는 Nguyen Dinh Trung에게 성공적인 협력을 축하하기 위해 꽃을 드리는 것

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
성공적으로 진행된 체결식을 축하하기 위해 2 단위의 대표가 건배하는 것

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty TMA Solutions
2 다위 대표가 체결식의 기억에 남는 마크를 저장하기 위해 함께 기념 사진을 찍는 것

 

관련 소식:
https://ngaynay.vn/dia-oc/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-184367.html
https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-a118945.html
https://vnstock.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-d173.html
https://doanhnghieptre.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions/
https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-d140510.html
https://vietnambusinessinsider.vn/day-manh-chuyen-doi-so-tap-doan-hung-thinh-hop-tac-chien-luoc-voi-tma-solutions
https://thuongtruong24h.vn/hop-tac-chien-luoc-voi-tma-solutions-tap-doan-hung-thinh-day-manh-chuyen-doi-so-146155
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions.html
http://baotnvn.vn/tin-tuc/Kinh-te/10909/Tap-doan-Hung-Thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-Cong-ty-TMA-Solutions
https://phaply.net.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions/
https://www.baogiaothong.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-d485908.html
https://thegioitiepthi.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-tma-solutions-187893.html
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-149277.htm
https://thegioitiepthi.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-tma-solutions-187893.html
https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-269537.html
https://tintucvietnam.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-d251570.html
http://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-a190414.html
http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=413905

https://www.nguoiduatin.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-a496396.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-post255048.html
https://kiemsat.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-60469.html
https://vneconomy.vn/tap-doan-hung-thinh-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions-2020111318381755.htm
https://thongcaobaochi.net/dia-oc/tap-doan-hung-thinh-hop-tac-chien-luoc-voi-tma-solutions/?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
https://vietnambusinessinsider.vn/day-manh-chuyen-doi-so-tap-doan-hung-thinh-hop-tac-chien-luoc-voi-tma-solutions-15603.html?fbclid=IwAR1IPhoQXQ4dFQ9eUW94P56Ow_Wc6HtyWCqZP2y0POBjJcoSbXGYDuZEi_M
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/tap-doan-hung-thinh-ky-ket-hop-tac-chien-luoc-cung-cong-ty-tma-solutions.html
 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279