HUNG THINH 그룹이 BINH DINH 지방에서 9호 폭풍으로 피해를 입은 동포에게 15억 동을 지원합니다.

뉴스 | 30-10-2020

2020 년 10 월 30 일, Binh Dinh 지방의 베트남 조국 전선위원회 (UB MTTQ)를 통해 Hung Thinh 그룹은 지방에서 발생한 9호 폭풍으로 심각한 피해를 입은 동포를 지원하기 위해 15억 동을 기부했습니다.


최근 태풍 9 호가 중부 지방에 상륙하여 Binh Dinh, Quang Ngai 및 Quang Nam 지방에 심각한 영향을 미쳤습니다. 특히, Binh Dinh 지방의 Hoai An, An Lao, Hoai Nhon 소도시의 지역은 피해을 많이 입었습니다. 빠르게 어려움을 극복하기 위해 주민들과 공유하고자하는 욕망으로 Hung Thinh 그룹은 예산에서 15억 동을 계속 추출하고 Binh Dinh 지방의 조국 전선위원회와 협력하여 9호 폭풍으로 인해 발생한 후과를 극복할 주민들을 신속하게 지원했습니다.
 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 tại tỉnh Bình Định
Nguyen Huu Sang-Hung Thinh 그룹의 대표가 Binh Dinh 지방의 동포 지원하기 위해 Binh Dinh 지방의 조국 전선위원회 대표에게 상징적인 보드를 수여하는 것.

 

다음 주에 Hung Thinh 그룹은 Quang Ngai 및 Quang Nam 지방의 조국 전선위원회와 지속적으로 협력하여 각 지방에서 15억 동의 예산으로 홍수 피해자를 신속하게 지원할 것입니다.

Trước đó, Tập đoàn đã ủng hộ gần 5,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng do bão lụt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.
이전에 그룹은 Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue 및 Quang Nam 지방에서 홍수와 폭풍으로 심각한 피해를 입은 주민들을 지원하기 위해 약 53억 동을 기부했습니다.
 

 

관련 소식:
http://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=6&mabb=158768

 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279