HUNG THINH GROUP 회장은 근로자를 위한 제도와 정책의 좋은 실행하여 호치민 3 군 인민위원회의 4 년 연속 상장을 받았다.

뉴스 | 10-10-2020

2020 년 10 월 9 일, 베트남 기업가 정신 16 주년을 맞아 Hung Thinh 그룹 회장 인 Nguyen Dinh Trung 은  호치민시 3 군 인민위원회장으로부터 그룹의 직원을 위한 좋은 정책, 여러 프로그램에 대한 상장을 계속 받았다.


이는 베트남 기업가의 날 16 주년을 맞아 3 군 노동 연맹이 주최 한 2020 년 "기업과 함께하기" 프로그램의 활동으로, 국가에 대한 세금 의무와 직원을 잘 돌보는 기업을 칭찬하는 것이다.

 

4 năm liên tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh nhận bằng khen của UBND Quận 3 Tp.HCM vì thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động
  Nguyen Dinh Trung-Hung Thinh 그룹 회장은 근로자에 대한 제도와 정책을 잘 실행하여 호치민시 3 군 인민위원회로부터 상장을 받았다.

 

인재를 존중하는 정책과 직원을 중심으로 하는 복지 체제를 통해 Hung Thinh는 현재 3,000 명 이상의 전문적이고 효율적인 직원으로 구성된 강력한 팀을 보유하고 있다. 특히 2020 년 상반기 9 개월 동안 Covid 19 확산으로 많은 어려움에도 불구하고 직원을 위한 적절한 복지 제도를 유지하고 보장하고 있다.


또한 그룹의 모든 간부 - 직원은 장기적으로 Hung Thinh의 인적 자원 상속을 보장하며 품질을 향상시키고 보장하기 위해 일련의 정기적이고 효과적인 기술 및 전문 교육 프로그램에 참여할 수있는 기회를 갖다.


따라서 4 년 연속  3 군 인민위원회로부터 상장을  수상하며 지속 가능한 발전 전략과 흥미로운 비즈니스 활동 외에도 직원을 위한 이상적인 작업 환경에서 Nguyen Dinh Trung 대통령과 그룹 리더들의 올바른 방향을 다시 한 번 확인한다.


 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279