HUNG THINH 그룹은 PASTEUR NHA TRANG 원에게 COVID-19 테스트 작업을 위한 제품, 화학 물질 및 재료 비용을 지원했다.

뉴스 | 22-09-2020

2020 년 9 월 22 일, Pasteur Nha Trang 연구소 (1895-2020) 설립 125 주년 회의에서 Hung Thinh Group은 연구소 리더들과 회의를 가졌으며  Covid-19 예방 테스트 작업을 위한 생물학적, 화학 물질 및 재료 구매기 위해 600백만동을 지원한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ kinh phí mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư  phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 cho Viện Pasteur Nha Trang
2020 년 9 월 22 일 아침에Pasteur  Nha Trang 설립 된 125 주년 기념 회의가  Yasaka Saigon-Nha Trang 호텔(Nha Trang시, Khanh Hoa동)에서 열렸다.

 

 후원 프로그램은 에뮬레이션 및 칭찬, 베트남 의료 연합, Khanh Hoa 동 인민위원회, 연구소의 리더십위원회 ... 그리고Tay Nguyen-중부 지역의 의료 부문의 기관 및 부서 대표 및
보건부, 통신부 지도자의 참여로Pasteur  Nha Trang연구소 설립 125 주년 기념 과학 회의, 고급 일반 회의 2020-2025의 틀 내에 있다.
 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ kinh phí mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư  phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 cho Viện Pasteur Nha Trang
Tran Thuong Thu Giang-Hung Thinh Group의 부총장이  Do Thai Hung의사 -Nha Trang Pasteur의 원장에게 경비를 지원한다

 

Nha Trang Pasteur 원의 대표는 전염병을 국지화하고 적시에 격리하기 위한 조기 탐지 테스트가 Covid-19 예방에 매우 중요한 역할을 한다고 말했다. 현재 검사해야 할 환자 샘플의 수도 많이 증가했기 때문에 Hung Thinh Group의 적시 지원은 매우 중요하다. 동시에 연구소는 또한 그룹이 Khanh Hoa 지방의 Covid-19 전염병 예방에 계속 동행하기를 원한다.


6 억동 의 자금 예산으로 Pasteur  Nha Trang은 테스트 키트, 디프테리아 샘플링 스틱, cone 헤드에는 필터가 있는 것을 포함하여 테스트에 필요한  제품, 화학 물질 및 재료를 구매하는 데 사용한다.

이것은 Hung Thinh 그룹이 시행하는 국가 Covid-19 전염병 예방 및 통제에 수반되는 200 억 동 후원 프로그램 (2 단계)의 수여 활동 부분이다.

 

관련 소식:
https://vnexpress.net/tap-doan-hung-thinh-tai-tro-vien-pasteur-nha-trang-4165973.html
https://www.sggp.org.vn/tap-doan-hung-thinh-dong-hanh-voi-vien-pasteur-nha-trang-trong-cuoc-chien-covid19-686776.html
https://baomoi.com/tap-doan-hung-thinh-dong-hanh-voi-vien-pasteur-nha-trang-trong-cuoc-chien-covid-19/c/36459015.epi
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202009/tap-doan-hung-thinh-dong-hanh-voi-vien-pasteur-nha-trang-trong-cuoc-chien-covid-19-8184820/
https://doanhnhansaigon.vn/song-khoe-song-vui/hung-thinh-ho-tro-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang-1100766.html
https://soha.vn/tap-doan-hung-thinh-tang-vien-pasteur-nha-trang-600-trieu-dong-de-mua-vat-tu-xet-nghiem-covid-19-20200923075244006.htm
https://vov.vn/xa-hoi/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-600-trieu-dong-cho-vien-pasteur-nha-trang-phong-chong-covid-19
http://tapchitaichinh.vn/su-kien-doanh-nghiep/su-kien-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-600-trieu-dong-phuc-vu-cong-tac-xet-nghiem-covid19-cho-vien-pasteur-nha-trang-328047.html
https://vnfinance.vn/tap-doan-hung-thinh-tai-tro-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang-11293.html
https://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/hung-thinh-dong-hanh-cung-vien-pasteur-nha-trang-xet-nghiem-covid-19-3419411
https://reatimes.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-phuc-vu-xet-nghiem-covid-cho-vien-pasteur-1600770035315.html
https://thuongtruongplus.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-mua-sinh-pham-hoa-chat-va-vat-tu-phuc-vu-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang-p2446.html
https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-mua-sinh-pham-phuc-vu-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-100870.html
https://tieudungplus.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-phuc-vu-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-1600772063812.html
https://vietnamhoinhap.vn/article/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-600-trieu-dong-cho-vien-pasteur-nha-trang-phong-chong-covid-19---n-33813
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/hung-thinh-ho-tro-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
https://tinnhanhdiaoc.net/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-600-trieu-dong-phuc-vu-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang-68138.html
https://vietnambiz.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-400-trieu-dong-ho-tro-vien-duong-lao-nghe-si-va-chua-nghe-si-tp-hcm-20200922124003658.htm
https://thoibaonganhang.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-tang-600-trieu-cho-vien-pasteur-nha-trang-106746.html
http://nguoilambao.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-vien-pasteur-nhatrang-n21698.html
https://petrotimes.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-vien-pasteur-nha-trang-kinh-phi-mua-vat-tu-y-te-xet-nghiem-covid-19-579158.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-kinh-phi-phuc-vu-xet-nghiem-covid-19-cho-vien-pasteur-nha-trang-311114.html
http://ktxh.com.vn/tap-doan-hung-thinh-chung-tay-cung-vien-pasteur-nha-trang-trong-cong-tac-xet-nghiem-covid-19-5932.html?fbclid=IwAR3vxvROCcsIE_CZh-CT4JL451xFVjq6-lNUVO_iKkxYGmVz3fHCMi33A38


 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279
대표사무실

VUNG TAU

Vung Tau시, Thang Tam구 Vo Thi Sau거리, 149호, Vung Tau Melody 아파트, M층
전화번호: (0254) 7305 019