HuNG THINH GROUP은 코비드-19 예방 및 통제에 대해 DA NANG 시 와 QUANG NAM성에게 지원하여 지속적으로 도움을 주고 있다.

뉴스 | 06-08-2020

2020년 8월 6일 오후, Nguoi Lao Dong  신문을 통해 Hung Thinh Group은 총 50억 동의 가치가 있는 다낭시(Da Nang)와 꽝남성(Quang Nam)에 자금과 많은 의료필수품과 의료용품을 기부하여 코비드-19 전염병 예방을 지원하였다. 이것은 Covid-19 전염병 예방을 지원하기 위한 그룹의 200억 동(2단계) 프로그램의 활동 부분이다.


코로나바이러스 감염증(코비드-19) 재확산이 이어지는 가운데 Hung Thinh Group은 200억 동의 예산을 한 번 더 계속  공제하여 국가에 동행하고 역병 최전방에 있는 의료진과 의사들을 지원하기로 했다.

 

특히 최근 며칠 사이에 다낭시와 꽝남성은 전염병이 복잡해진 중부지역 코비드-19 전염병의 민감점이다. Hung Thinh Group은 국민들과 어려운 점을 함께 나누고, 전염병 예방과 통제에 힘을 보태고자 하는 의욕으로 다낭시(Da Nang)에 10억 동의 현금, 3,000개의 의료보호복, 100톤의 쌀, 꽝남성(Quang Nam)에 10억 동의  현금, 3,000개의 의료보호복, 50톤의 쌀을 수여 했다.

 


다낭시가 코비드-19 전염병의 예방과 통제에 대한 지원을 위해Pham Thanh Hung-HungThinh Group부회장 겸 부사장(왼쪽)이Nguoi Lao Dong신문을 통해 To Thi Bich Chau-베트남 호찌민 조국전선위원회 위원장(오른쪽에게 두 번째)에게 상징판을 전했다.

 


다낭시가 코비드-19 전염병의 예방과 통제에 대한 지원을 위해Pham Thanh Hung-HungThinh Group부회장 겸 부사장(왼쪽)이Nguoi Lao Dong신문을 통해 Nguyen Thi Bach Mai-호찌민 시 상임부위원장에게 상징판을 전했다.


이 행사에서To Thi Bich Chau(토티비치 차우)-베트남 조국 전선위원회 위원장은 다음과 같이 발표했다. “Hung Thinh Group은 지난 수년간 우리와 함께 공동활동을 해왔으며, 지난 몇 달 동안 Hung Thinh Group은 코비드-19 예방을 지원하기 위해 1단계 예산에서 200억 동을 편성하기로 한 것으로 알려졌다. 지역사회 감염 가능성이 높은 코비드-19 물결의 재확산에 직면한 시점에서 흥 씽 그룹은 전국 국민들과 어려움을 나누고 전염병의 두 가지 핫스팟인 특별한 다낭시와 꽝남성을 지원하기 위해 2단계 예산에서 200억 동을 한 번 더 편성하기로 했다. 우리는 Hung Thinh Group의 아름다운 선전을 높이 사며 이러한 의미 있는 활동들이 더욱 강하게 전파되기를 바랍니다."


 Hung Thinh  Group쪽에서는 Pham Thanh  Hung- Hung Thinh Group의 부회장 겸 부사장이 다음과 같이 몇 마디 나누었다. “사회와 공동체의 평화로운 삶을 가져오려는 열망으로 우리는 이 어려운 전염병에 맞서 두 번째 전투에서 국가에 계속 동행하기로 했습니다. 다음은  많은 기부를 하겠습니다.”

 


2020년 08월 07일 오전, 코비드-19 전염병  예방 및 통제를 위한 모든 자금, 의료필수품 및 의료용품은Tran  Van Mien- 다낭시 인민위원회 부위원장(오른쪽에서 두 번째)에게 전하게 됐다.

 


2020년 08월 07일 오후, 코비드-19 전염병  예방 및 통제를 위한 모든 자금, 의료필수품 및 의료용품은Le Thai Binh- 꽝남성에서 베트남 조국 전선위원회 부위원장(오른쪽에서 두 번째)에게 전하게 됐다.

 

Hung Thinh Group은 다낭시와 꽝남성에 대한 지원 이후 다른 지방과 도시에서 여러 차례 기부를 통해 국가에 계속 동행하고 이 질병 퇴치와 조기 생활 회복에 기여할 예정이다.
 
 

 

 

 

관련 소식:
https://saigondautu.com.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/hung-thinh-tiep-suc-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid19-82940.html
https://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tpda-nang-quang-nam-chong-covid-19-3415924
https://plo.vn/bat-dong-san/tap-doan-hung-thinh-den-voi-da-nang-quang-nam-930477.html
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/dich-vu/975427/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19
https://nhadautu.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-d41128.html
https://congthuong.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-cho-tp-da-nang-quang-nam-chong-dich-covid-19-141942-141942.html

http://laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-kinh-phi-cung-nhu-yeu-pham-tri-gia-5-ty-dong-cho-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-1316264.html

https://ngaynay.vn/24-7/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-quang-nam-5-ty-dong-phong-chong-dich-covid19-178228.html

https://giadinhvietnam.com/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-chong-dich-d158979.html

https://congluan.vn/ho-tro-da-nang-quang-nam-gan-5-ti-dong-phong-chong-covid-19-post90067.html
https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-tiep-nhan-ho-tro-tu-tap-doan-hung-thinh-thong-qua-bao-nguoi-lao-dong-20200807103703978.htm
https://tv.nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-da-nang-va-quang-nam-gan-5-ti-dong-phong-chong-dich-covid19-15115.htm?mobile=true
http://congan.com.vn/tin-chinh/nhieu-ngan-hang-doanh-nghiep-ung-ho-da-nang-phong-chong-covid-19_97265.html
https://baovephapluat.vn/thong-tin-doanh-nhan-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-92620.html
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-va-quang-nam-chong-dich-covid-19-142665.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-va-quang-nam-chong-dich-covid-19-d131611.html
https://thoibaonganhang.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-105104.html
https://phapluatxahoi.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-204968.html
https://danang.gov.vn/web/guest/chi-tiet?id=40420&_c=100000150,3,9
https://thuongtruong.com.vn/kinh-te/doanh-nhan-doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-34283.html
http://m.cand.com.vn/doanh-nghiep/Tap-doan-Hung-Thinh-tiep-suc-Tp-Da-Nang-va-tinh-Quang-Nam-phong-chong-dich-COVID-19-606466/
https://www.baogiaothong.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-chong-dich-d475191.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
https://baotainguyenmoitruong.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-308584.html
https://nguoidothi.net.vn/tap-doan-hung-thinh-trao-5-ty-dong-tiep-suc-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-24813.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
http://baodansinh.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-da-nang-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-20200808171708045.htm
https://vietnamhoinhap.vn/article/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tpda-dang-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19---n-33113?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10
http://tapchibatdongsan.net.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-da-nang-quang-nam-gan-5-ty-dong-phong-chong-covid-19-64044.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
https://thuonghieuplus.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-dn-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19/
http://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/tap-doan-hung-thinh-ung-ho-tiep-suc-cho-da-nang-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-a175940.html
http://www.chatluongvacuocsong.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-tp-da-nang-va-tinh-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-d82579.html
http://langmoi.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-cho-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19/
https://tintucvietnam.vn/tap-doan-hung-thinh-tiep-suc-cho-da-nang-va-quang-nam-phong-chong-dich-covid-19-d245151.html
http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tap-doan-Hung-Thinh-Tiep-suc-cung-Da-Nang-Quang-Nam-chong-dich-6-163-7570?fbclid=IwAR05Iv6V34DX9gDJXT-YmHehFzH68ZNxCJn0--tInfXNSt4323s_Sjct4P0

 

 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279
대표사무실

VUNG TAU

Vung Tau시, Thang Tam구 Vo Thi Sau거리, 149호, Vung Tau Melody 아파트, M층
전화번호: (0254) 7305 019