HUNG THINH GROUP은 KHANH HOA 및 BINH DUONG 지방에서 중추절 활동의 사슬을 이어간다

뉴스 | 01-10-2020

호치민시의 많은 아파트에서 어린이들을 위한 중추절 재미있는 활동 외에도 Hung Thinh Group은 "보름달의 밤"을 조직하여Cam Hai Dong 마을 (Khanh Hoa 시, Cam Lam 군) 및 Dong Hoa 동 (Binh Duong 지방, Di An시)에서 거주하는 어린이들에게 거의 1,400 개의 선물을 제공했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
"보름달의 밤"프로그램은Golden Bay도시 지역의 N3 & N4 정착 지역 (Khanh Hoa시, Can Lam동)에서 개최되었다.

 

2020 년 9 월 30 일, Hung Thinh 그룹은 Cam Hai Dong 마을 (Khanh Hoa 지방의 Cam Lam 동)의 인민위원회와 협력하여Golden Bay도시 지역의N3 및 N4 정착 지역에서 연례 "보름달 축제"를 개최했다. 케이크, 사탕, 등불 등 약 900 개의 선물이 어린이들에게 전달되어 따뜻하고 의미있는 파티에 기여했다.


같은 날 Hung Thinh 그룹은 Dong Hoa동 인민위원회 (Binh Duong지방의 Di An시)와 협력하여 이 지역에 사는 아이들에게  케이크, 사탕, 랜턴 등을 포함한 500 개 이상의 중추절 선물을 제공했다.

Cam Hai Dong 마을 ( Khanh Hoa 지방의Cam Lam 동) 및 Dong Hoa동 (Binh Duong지방의 Di An시)에서 2020 중추절 기간 동안 어린이를 돌보는 활동을 위한 Hung Thinh의 총 경비는  2 억동이다.

 Golden Bay 도시 지역의 N3 및 N4 재 정착 지역에서 어린이들의 행복한 중추절 사진 (Khanh Hoa 지방의Cam Lam 동) :

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
"보름달 축제"는 어린이들이 중추절을 즐길 수 있도록 Hung Thinh 그룹이 매년 개최하는 프로그램이다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
 트레이에는 따뜻한 중추절을 상징하는 케이크, 사탕 및 다채로운 장난감이 가득한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
  Ông Lê Văn Kha - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông phát biểu tại Chương trình

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
  Nguyen Van Hung-Cam Ranh에 있는 Hung Thinh 그룹의 프로젝트 관리 담당 부국장이 중추절을 맞아 아이들에게 인사를 보낸다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
Tran Nguyen Hoa Mi-  Cam Hai Dong 초등학교 교장이 프로그램에서 연설한다

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
아이들은 중추절의 대담한 색상으로 일련의 민속 음악 공연을 공연한다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
아이들은 중추절의 대담한 색상으로 일련의 민속 음악 공연을 공연한다 (계속)

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
Nguyen Van Hung-Cam Ranh에 있는 Hung Thinh 그룹의 부 프로젝트 관리 부서는 "랜턴 장식" 콘테스트에서 학생들에게 1 등상을 수여했다

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
Le Van Kha-Cam Hai Dong 마을 인민위원회 부회장이 "랜턴 장식" 콘테스트에서 학생들에게 2 등상을 수여했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
  Tran Nguyen Hoa Mi-Cam Hai Dong 초등학교 교장이 "랜턴 장식" 콘테스트에서 3 등장을 수여했다

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
Nguyen Thi Thu Trang-Cam Hai Dong 초등학교 부총장이 "랜턴  장식" 콘테스트에서 어린이들에게 위로 상을 수여했다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp nối chuỗi hoạt động trung thu tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Dương
Golden Bay 도시 지역의N3 및 N4 정착지에서 (Khanh Hoa 지방의  Cam Lam동) 케이크, 사탕, 랜턴을 포함한 약 900 개의 선물이 어린이들에게 전달되었다.Dong Hoa동 어린이들의 행복한 중추절 사진 (Binh Duong지방의 Di An 시) :

 


Huynh Thanh Tu-Hung Thinh 그룹 대표 (줄무늬 셔츠)가 동화 구 (Binh Duong지방의 Di An 시)의 어린이들에게 중추절 선물을 줬다.

 


Huynh Thanh Tu-Hung Thinh 그룹 대표가 Dong Hoa 동 (Binh Duong지방의 Di An 시)의 어린이들에게 중추절 선물을 줬다.  

 

 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279