HUNG THINH 그룹은 직원 및 친척에게코로나 19 백신의 14,000 회분 이상을 무료로 투여해줄 것이다.

뉴스 | 24-02-2021

지난 2021/2/18일에 정부는 정부 예산의 주요 경비로 전국민에게 코로나 19 백신을 구입하고 사용하는 정책에 동의하였다. 그러나 Hung Thinh그룹은 노동자와 친척(그룹 직원의 배우자, 자녀 및 부모 포함)에게 코로나 19 백신 접종 비용을 100%지원하기로 결정하였다. 이는 노동자에게 책임을 보여주고 정부와 예산 부담을 공유한다.


현재 Hung Thinh은 공급 업체인 베트남 백신 주식회사(VNVC) 및 당국과 협력하여 규정에 따라 곧 모든 직원 및 그 친척에게 코로나19백신 접종 프로그램을 수행한다. Hung Thinh그룹이 구입하고 무료 주사 후원하는 총 백신 수량은 최대 14,000회분일 것으로 예상된다.


위험한 코로나19 변종 바이러스를 가진 새로운 전염병이 나타나 자마자 Hung Thinh그룹은 모든 작업장에서 안전 조치를 강화하였다. 여행 제한; 고향으로 돌아가야 하는 경우에는 안전한 이동 방법을 사용하고 전염병 지역을 오가는 경우 집에서 일하게 하는 것과 같은 설날 동안 코로나19 예방을 위한 일련의 권장 사항은 진지하게 수행하였다. 동시에 그룹의 정보 기술 부서는 전염병 예방 규정을 엄격하게 준수하기 위해 모든 직원이 설날 휴가 기간 동안 여행 일정을 등록, 신고 및 업데이트 할 수 있는 소프트웨어를 신속하게 개발하였다.
 

 

Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ tiêm miễn phí hơn 14.000 liều vắc-xin Covid-19 cho cán bộ nhân viên và người thân
Hung Thinh그룹의 직원이 설날 휴가 동안 여행 일정을 엄격하게 업데이트했다

Nguyen Dinh Trung Hung Thinh그룹의 회장은 다음과 같이 말했다. “우리에게느 직원의 건강, 안전 및 안심함을 보장하는 작업이 가장 큰 관심사입니다. 현재 정부 예산으로 전국민에게 백신을 구입하고 사용하는 정책이 있는데 Hung Thinh와 많은 기업은 직원과 심지어 사람들에게 백신 접종 비용을 기꺼이 지불하는 것이 각 기업의 가장 귀중한 자산-인간을 보호하기 위해 필요한 대응뿐만 아니라 정부, 지역 사회 및 전체 사회와 공유할 책임도 있습니다다. 백신 방패를 통해 전염병에 맞서 싸우는 우리의 투쟁은 확실히 계속해서 안정적이고 더 성공적일 것입니다. “


코로나 19의 영향으로 많은 도전이 있는 2020년을 경험했음에도 불구하고 Hung Thinh그룹은 여전히 번성하여 10개 프로젝트의 약7,000개의 제품을 시장에 출시했으며 재구조 및 강력한 디지털 변환 과정에서 많은 좋은 결과를 달성했다. Hung Thinh그룹은 직원과 친척을 돌보는 일련의 의미있는 복지 정책으로 표시되는 2020년 베트남에서 지속 가능한 기업 톱 10 및 2020년 베트남 최고 직장 톱100에 속하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 급여 및 보너스는 항상 보장되고 2020년 설날 보너스가 작젼보다 높다. 따라서 대표적인 직원의 평균 상여금은 실질 임금 3개월, 우수 직원은 실질 임금 5개월 (최대 10억VND)이다.

 

Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ tiêm miễn phí hơn 14.000 liều vắc-xin Covid-19 cho cán bộ nhân viên và người thân
Hung Thinh그룹은 호치민시 질병관리센터(HCDC)에 약 53억VND의 Cobas® 4800 v2.0자동 Real-time PCR검사기 시스템을 증정했다.


Hung Thinh그룹은 2020년에 거의 500억VND의 총 자금으로 국가와 함께 코로나19를 통제하고 격퇴하는 것에서 선도적인 조직 중 하나이다. 2021년 새해를 시작으로 실질적인 활동을 계속하는 Hung Thinh은 최근 2021년2월17일에 호치민시 질병관리센터(HCDC)에 약 53억VND에 상당하는 호치민시 최초의 자동 코로나19검사기를 증정하여 기존 방법에 비해 결과를 생성하는 시간을 30% - 40%단축하는 데 도움이 된다.

 

관련 소식:
https://www.tienphong.vn/kinh-te/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vacxin-covid19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-1798560.tpo
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hung-thinh-dang-ky-mua-vac-xin-phong-covid-19-cho-can-bo-cong-nhan-vien-1345918.html
https://vov.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-tiem-mien-phi-tren-14000-lieu-vaccine-covid-19-cho-nguoi-lao-dong-
https://cafebiz.vn/loat-ong-lon-bat-dong-san-tiem-vac-xin-covid-19-mien-phi-cho-can-bo-nhan-vien-20210225141109126.chn
https://danviet.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-20210225104857916.htm
https://ngaynay.vn/tap-doan-hung-thinh-mien-phi-hon-14-000-lieu-vacxin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-post104047.html
https://vietnammoi.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-20212529475788.htm
https://vietnambiz.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-20210225094103781.htm
https://www.baogiaothong.vn/tap-doan-hung-thinh-tai-tro-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-nhan-vien-d497037.html
https://theleader.vn/tap-doan-hung-thinh-tiem-mien-phi-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-nhan-vien-va-nguoi-than-1614178452729.htm
https://doanhnghiephoinhap.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-100-chi-phi-tiem-ngua-vac-xin-covid-19-cho-hon-14-000-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than.html
https://business24h.vn/tap-doan-hung-thinh-ho-tro-hon-14-000-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-tiem-ngua-vac-xin-covid-19/
https://vietnamhoinhap.vn/article/hung-thinh-se-ho-tro-100-kinh-phi-tiem-vac-xin-covid-19-cho-hon-14000-cbnv-cua-tap-doan---n-36529
https://nguoidothi.net.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-vac-xin-covid-19-cho-toan-the-nhan-vien-va-nguoi-than-27634.html
https://ktxh.com.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-13117.html
https://kinhtevadoisong.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-15528.html
https://tuoitrethudo.com.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-156648.html
http://thoisuvn.vn/tin-tuc/11778/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than.html
http://mxpress.vn/tin-tuc/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14.000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-42283.html
https://nhadatvachungcu.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than/
https://thuonghieuplus.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than/
https://thuongtruongplus.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-p4350.html
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vacxin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-50979.html
https://cungcau.vn/nhieu-dia-phuong-doanh-nghiep-mua-vaccine-tiem-mien-phi-cho-nguoi-dan-nhan-vien-cua-minh-100479.html
https://tintuc1.com/news/2021-02-24/thanhnien-hung-thinh-dang-ky-mua-vac-xin-phong-covid-19-cho-can-bo-cong-nhan-vien-1345918
http://laodongxahoi.net/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-1318173.html
https://baochinhphu.vn/404.aspx?aspxerrorpath=/story.aspx
https://giadinhvietnam.com/tap-doan-hung-thinh-tiem-mien-phi-hon-14000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-cbnv-va-nguoi-than-d167017.html
http://ceoviet.vn/hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-duoc-tap-doan-hung-thinh-tai-tro-tiem-cho-cac-bo-nhan-vien-va-nguoi-than
https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-hung-thinh-se-tiem-mien-phi-hon-14-000-lieu-vac-xin-covid-19-cho-can-bo-nhan-vien-va-nguoi-than-a127960.html


 

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279