HUNG THINH 그룹은 THANH AN섬의 교사, 학생들에게 교육 장비 및 학습 도구를 기부합니다.

뉴스 | 19-10-2021

10월 17일, Hung Thinh 그룹은 2억 5천만 동 이상의 예산으로 Can Gio현의 Thanh An 초등학교와 고등학교의 교사와 학생들을 지원하기 위해 교육 장비와 학습 도구를 기부했습니다.


이는 호치민시 인민위원회 부위원장 Duong Anh Duc이 Thanh An 초등학교와 Thanh An 중, 고등학교에서 직접 가르칠 준비 작업를 확인하기 위해 Can Gio현, Thanh An섬에서 견학을 했을 때 Hung Thinh 그룹의 지원 활동입니다.


Hung Thinh 그룹의 지원은 Thanh An섬의 교사와 학생들이 Covid-19 전염병으로 인한 어려움을 극복하기 위해 공유하고 의미있는 격려를 제공하는 데 기여했습니다.


 Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng trang thiết bị dạy học và dụng cụ học tập cho giáo viên, học sinh xã đảo Thạnh An
Hung Thinh 그룹의 대표(왼쪽), Thanh An섬의 교사와 학생들에게 2억 5천만 동의 예산으로 교육 장비 및 학습 도구를 기부합니다.


Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng trang thiết bị dạy học và dụng cụ học tập cho giáo viên, học sinh xã đảo Thạnh An 
Hung Thinh Corporation 대표, 호치민시 인민위원회 부위원장 Duong Anh Duc (왼쪽에서 세 번째), Thanh An면의 인민위원회 지도자, 지역 학교 및 기타 기업의 대표와 기념 사진을 찍습니다.


10월 20일 학생들의 등교를 환영할 준비하기 위해 학교 시설을 점검하고, 동시에 개학 시 코로나19 방역 안전을 위한 방안에 대한 보고를 들었을 때, 호치민시 인민위원회 부위원장 Duong Anh Duc은 방역을 위한 준비와 조치, 특히 교사들의 각오 상태에 대해 매우 안심했다고 말했습니다. Duong Anh Duc은 또한 Thanh An섬에서 교육 활동에 대한 Hung Thinh 그룹의 신속하고 열정적인 지원을 칭찬했습니다.

본사

HO CHI MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Toan길 110-112호
전화번호: (028) 7307 5888
Email: [email protected]
Website: www.hungthinhcorp.com.vn
대표사무실

HO CHO MINH

호치민시 3군 Vo Thi Sau구 Tran Quoc Thao길 53호
전화번호: (028) 7307 5888 - 3824 9897
Fax: (028) 3934 9142
대표사무실

HA NOI

Ha Noi시 CauGiay군 TrungHoa
전화번호: (024) 7307 6879
대표사무실

QUY NHON

Quy Nhon에 대표 사무실Ghenh Rang구 3번구역 Che Lan Vien – Hung Thinh주택지 K20터
전화번호: (0256) 3535 279